Oct 14, 2009

Mina motioner 2009/2010

Följande riksdagsmotioner väckte jag under årets motionsperiod:

Privatkopieringsersättningen (2009/10:N372)
Här uppmanar jag regeringen att se över den gamla s.k. kassettskatten som alltid varit tveksam men som i och med teknikutvecklingen och IPRED helt spelat ut sin roll.

Sydostlänken (2009/10:T404)
Den här motionen väckte jag tillsammans med Gustav Nilsson (m) från Blekinge. Vi vill båda se en utbyggnad av Sydostlänken. 12 km järnväg behöver byggas för att ge västra Blekinge och angränsande delar av Skåne och Småland ett lyft.

Produktreglering av snus (2009/10:MJ355)
En bättre reglering av snuset med ordentlig deklaration av innehållet och marknadsföringen skulle inte bara vara ett lyft för folkhälsan utan även ge snuset möjligheter i resten av EU där synen på muntobak influeras av farligare varianter än det svenska snuset.

Finansiering av tunga fordons belastning på skånsk infrastruktur (2009/10:Sk452)
Skånska vägar belastas hårt av tung vägtrafik på genomfart från runtom i Europa. Det är ett perspektiv som måste beaktas vid nationella infrastruktursatsningar.

Ändringar i reglerna för beskattning av grön småskalig elenergi (2009/10:Sk376)
Uttagsbeskattningen på andelsägande i vindkraftskooperativ är ett hinder för en fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige. En regeländring på området är något jag jobbat för länge och så även med den här motionen.

Nordpool och marknadspriset på el (2009/10:N305)
En motion som delvis är kopplad till den som nämns ovan. Jag menar att vi måste ha en mer modern bedömning av vad som utgör marknadspriset på el när alternativen för elproduktion blir fler och deras förutsättningar sinsemellan är så olika.

Nya regler för försäljning av el från mindre produktion (2009/10:N304)
I Sverige idag riskerar man att gå back på att sälja sitt överskott på småskaligt producerad miljövänlig el. Så ska det inte behöva vara. Tekniken med elmätare som går baklänges finns redan men behöver implementeras, tillsammans med nya, vettiga regler!

Rosengård (2009/10:A331)
Skriven av undertecknad med stöd av övriga moderata ledamöter från Skåne. Vi vill att situationen i Rosengård och andra utanförskapsområden får en högre prioritet på den nationella agendan.

Intressant.se

No comments:

Post a Comment