Oct 31, 2008

Låt geografin styra naturreservatet

Ursprungligen publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 30 oktober 2008.

Det heter att man inte kan ha kakan och äta den, vilket brukar stämma. Realpolitik innebär ofta kompromisser där någon part blir lidande.

I fallet med det beslutade naturreservatet vid Bunkeflo strandängar hade man kunnat nå fram till ett av de där sällsynta besluten då alla vinner – då det finns kakor så det räcker. För egentligen är det ingen som invänder mot att man skyddar en unik och värdefull strandmiljö och anlägger Malmös första naturreservat.

I september gav länsstyrelsen klartecken för Malmö stads planer och avslog de överklaganden från boende i området som påpekat det orimliga i att utan goda skäl göra omfattande inskränkningar på privat mark. Om skyddsbehovet hade krävt detta hade frågan varit en annan. Så är inte fallet.

Att värna om naturen behöver inte stå i konflikt med att värna om människors rätt att bo och bygga. Det som här står i vägen för en rimlig lösning stavas politisk klåfingrighet. Gränserna som dras upp mellan naturreservat och bebyggd mark liknar de kartor som kolonialmakterna ritade när de delade Afrika mellan sig. Liksom då tar man liten hänsyn till verkligheten.

I sitt beslut lutar sig länsrätten bland annat mot 7 kapitlet 25 § i miljöbalken som anger att enskildas rätt att använda mark som grundas på en skyddsbestämmelse inte får gå längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Men det är just detta som sker. Istället för att följa områdets naturliga geografi har vi en situation där naturreservatet tränger omotiverat långt in i bebyggda områden.

Ännu är slaget inte förlorat. Boende i området har valt att gå vidare till Regeringen. Jag hoppas att situationen där kommer att ses utifrån ett helhetsperspektiv. Att det blir klart att det går att nå beslut där alla vinner och att det sunda förnuftets tid inte är förbi.

Oct 21, 2008

Dyrare värme från E.ON igen.

Ursprungligen publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 20 oktober 2008.

Nu har årets sedvanligt kryptiska meddelande från E.ON kommit till samtliga fjärrvärmekunder. "Du kan alltid räkna med ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris från E.ON. Priset sätts utifrån de alternativ som finns på din lokala värmemarknad. Eftersom bränslepriserna stigit kraftigt under 2008 har marknadens uppvärmningsalternativ blivit dyrare. Fjärrvärmepriset har därför uppdaterats … o s v." Vi vet hur det brukar låta.

Är det någon som tror annat än att priset höjs? Hur mycket tror ni att det blir? Fram med gamla räkningar och räknemaskinen så får vi själva räkna ut det. Mitt nya fjärrvärmepris är 57,6 öre/kWh och mitt nya grundpris är 3500 kr/år. Detta innebär att priset stigit med 2,5 % /kWh och 7,7 % på grundpriset. Kanske man skall vara tacksam att det inte steg med över 8 % som förra året.

Låt oss se på detta med konkurrens och marknad. För någon konkurrens i fjärrvärmenätet finns ju inte. Annars kunde jag köpa av SYSAV istället som (av E.ON) får omkring 15 öre per kWh för producerad värme från våra brännbara sopor. Samma värme som jag nu får köpa av E.ON för ett betydligt högre pris. Marknaden och alternativen består väl snarare av förbränning av olja eller pellets m m. Visst har de nog stigit under innevarande år men är samtidigt inne i ett prisras som nog kommer att bestå under nästa år också. Vem tror att den pågående krisen i världen inte skall påverka priserna nedåt även på råvarumarknaden? Hur har vi det då med elen som ju kan vara ytterligare ett alternativ. Redan stänger flera fastighetsbolag som Wallenstam mfl. av fjärrvärmen och använder sig av värmepumpar då detta blir billigare. Om man samtidigt investerar i egna vindkraftverk så kommer elpriset ner avsevärt.

Eftersom jag som villaägare inte har samma möjligheter anser väl E.ON att detta inte kan anses som giltigt alternativ. Dock har jag via andelar i ett vindkraftverk (via O2) försäkrat mig om ett elpris på f.n. 13 öre/kWh (ex skatter) vilket faktiskt är ett alternativ.

Därför tar jag till mig informationen på baksidan av E.ONs brev. Där upplyses att jag faktiskt genom den nya fjärrvärmelagen som trädde ikraft den 1 juli 2008 kan begära förhandling, medling och säga upp mitt fjärrvärmeavtal om min fjärrvärmeleverantör genomför en ensidig ändring av avtalsvillkoren. Så är det ju! E.ON har under alla år ensidigt ändrat mitt avtal och mina priser. Så kan bara en monopolist göra. Nu får vi se om lagen faktiskt stärker min ställning som fjärrvärmekund som den är avsedd för. Jag begär förhandling!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Intressant.se

Oct 1, 2008

Motion: Hårdare tag mot nedskräpning

Att det faktiskt är straffbart att kasta ett glasspapper på gatan är det inte många som känner till. Med tanke på att ytterst få fälls för den här typen av brott är det kanske inte så märkligt. De allra flesta uppskattar en trevlig miljö och i Sverige finns heller ingen brist på papperskorgar där man kan slänga sitt skräp. Samtidigt har polisen en allt grövre kriminalitet att brottas med varför det kan vara en lämplig åtgärd att låta även ordningsvakter utfärda ordningsbot vid den här typen av brott. Med nuvarande lagstiftning är det endast Polisen, Tullverket och Kustbevakningen som har rätt att utfärda ordningsbot. Hela min motion i den här frågan hittar du HÄR.

Motion: Kräv tillräckliga kunskaper i svenska för medborgarskap

Det finns många länder i världen där godkänt prov i majoritetsspråket är ett krav för medborgarskap. I Sverige, där svenskan alltjämt är det enda språk som fullt ut tillåter ett aktivt deltagande i arbets- och kulturliv, samt i kontakten med olika myndigheter och institutioner, finns inget sådant krav. Många av dem som anländer till Sverige kommer snabbt in på arbetsmarknaden och får därmed naturlig kontakt med svenska språket. För alltför många ser situationen annorlunda ut, där en inledande kurs i svenska för invandrare ligger flera år bakåt i tiden och en naturlig möjlighet att öva upp sin svenska saknas, något som torde vara särskilt vanligt bland kvinnor.

Att ställa krav på kunskaper i svenska för erhållande av medborgarskap blir därmed en viktig integrationsåtgärd som säkerställer att samtliga medborgare har möjligheten att delta fullt ut, vilket även möjliggör en så väl fungerande demokrati som möjligt. Därför har jag lagt en motion i frågan som du kan läsa i dess helhet HÄR.

Motion: Det ska löna sig att köra så miljövänligt som möjligt!

Det är mycket angeläget att få ner utsläppen från transportsektorn som alltjämt ökar. Den nuvarande regeringen införde tidigt den så kallade miljöpremien som blev en stor framgång och fick många att gå över till klimatsmartare bilar. Problemet är bara att inte alla miljöbilar är skapade lika och den faktiska miljöbelastningen varierar kraftigt.

Jag vill se ett system där eventuella framtida miljöpremier eller reduktioner i fordonsskatten är så starkt kopplade till respektive bilmodells belastning på klimatet som möjligt. Det ska med andra ord löna sig att köra så miljövänligt som möjligt. Läs hela min motion om detta HÄR.

Motion: Förbättra fordonsgasmarknaden!

Fordonsgas, vanligtvis bestående av naturgas, biogas eller en blandning av de båda, är ett mycket bra alternativ till olja och diesel. Ju större biogaskomponenten är desto mindre blir de negativa effekterna på klimatet. Fordonsgasen har alla möjligheter att bli ett ännu mer gångbart och prisvärt bränsle på marknaden men det nuvarande konkurrensläget visar stora brister. Marknaden präglas av lokala monopol och stora svårigheter för små lokala alternativ att göra sig gällande, delvis på grund av den infrastruktur i form av gasledningar där transporterna måste ske.

Det är viktigt att de här konkurrensproblemen undersöks och att insatser görs för att förbättra fordonsgasmarknaden och skapa möjligheter för att framförallt biogasen blir ett reellt alternativ till bensinen på så många platser i landet som möjligt. Därför har jag lagt en motion som du kan läsa i sin helhet HÄR.

Motion: Bryt monopolen på fjärrvärmemarknaden!

Det är nu dags att vi får se en avreglering av fjärrvärmemarknaden med ett införande av en lagstadgad rätt till tredjepartstillträde. Jag vill att man redan nu utformar en metod och modell för hur detta ska gå till istället för att avvakta den aviserade utredning som regeringen avser att tillsätta i frågan. Jag vill dessutom se att man lägger större vikt vid den industriella restvärmen som är helt fri från utsläpp och minskar behovet av andra energislag som kan komma till bättre användning i övrig energiproduktion. Läs min motion i sin helhet HÄR.

Motion: Bättre konsumentinformation på bredbandsmarknaden!

Idag saknas, till skillnad från vad många tror, en standardisering av bredbandsbegreppet. Löst uttryckt kan alla internetanslutningar som sker med snabbare överföringshastighet än vad som sker med ett uppringt modem kallas bredband.

Något som ytterligare komplicerar läget för konsumenterna är internetleverantörernas otydlighet när det gäller att tydligt ange vilken hastighet som gäller för varje enskild kund för dataöverföring till och från Internet. De hastigheter som anges är inte alltid de som gäller eftersom konsumenten inte vet hur många andra som delar på samma anslutning. Därför finns det all anledning att underlätta för kunderna att göra bättre val och se till att de får god valuta för det pris de betalar.

Jag vill se en förtydling av begreppet och att konsumenterna får bättre information och har därför lagt en motion om detta som du kan läsa i sin helhet HÄR.

Motion: Förbättra flexibiliteten i hemhjälpen för äldre

Det är socialnämnden i respektive kommun som beslutar om hur stödet till de äldre ska se ut. Tyvärr saknas ofta i praktiken den flexibilitet som t.ex. gör det möjligt för en gammal människa att få hjälp med städning en vecka och hjälp med matinköp eller promenad i parken veckan därpå.

Jag vill se att lagstiftningen blir tydligare och uppmuntrar till flexibla lösningar där varje person exempelvis kan tilldelas en summa pengar eller ett antal timmar som han eller hon själv kan förfoga över. Detta skulle innebära en viktig förbättring av valfriheten för de äldre och jag har därför lagt en motion i ärendet som du kan läsa i sin helhet HÄR.

Motion: Sätt stopp för bilmålvakterna!

Det är inte helt ovanligt att människor sätter i system att agera s.k. bilmålvakt åt andra, exempelvis personer som lever på socialbidrag, och en person kan stå som registrerad ägare till flera hundra bilar. En situation som ofta uppstår är att bilmålvakten därmed drar på sig mycket stora skulder i p-böter som blir omöjliga att driva in.

För att vi ska kunna komma åt de här personerna vill jag öppna för att ett fordon med obetalda böter ska kunna bogseras bort och att detta även ska påverka andra bilar som finns registrerade med samma ägare. Jag har därför lämna in en motion om detta som du kan läsa i sin helhet HÄR.

Motioner om elmarknad

I samband med allmänna motionsperioden har jag lagt fyra motioner som rör elmarknaden. De sammanfattas mycket kort nedan. Länkar till samtliga av mina motioner finns även under rubriken Politik i menyn.

1) Gör det möjligt för grannar att dela på en gemensam elproduktionsanläggning via elnätet. Lagen gör det idag inte möjligt för flera familjer eller alla i en by att exempelvis starta ett gemensamt vindkraftverk eller annan energianläggning. LÄNK

2) Ändra regelverket så att privat elproduktion underlättas istället för att som idag försvåras av att nya anslutningar till elnätet godkänns av elnätsägarna själva. Dessa beslut bör istället fattas av en oberoende myndighet. LÄNK

3) Regeringen bör se över möjligheten att ta bort momsen på små elproduktionsanläggningar som exempelvis små vindkraftverk, solfångare och mindre kraftvärmeverk med flera. LÄNK

4) Regeringen bör se över möjligheten att införa ett system med feed in-tariffer liknande det i exempelvis Tyskland. Ett sådant system skulle göra investeringar i mindre elproduktionsanläggningar mycket säkrare och skapa goda incitament för satsningar på förnyelsebar energi. LÄNK