May 30, 2009

Inget intresse från föräldrarna - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Inget intresse från föräldrarna - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Ungdomsgängen i Rosengård

Det krävs krafttag för att möta problemen i Rosengård. Polis och räddningspersonal måste kunna röra sig fritt och den utbredda kriminaliteten måste ner. Problemen rör dessutom inte enbart den höga brottsligheten, som bara tycks bli värre, utan det finns även sociala problem som ingen hittills tyckts rå på.

Men i allt detta är det lätt att glömma bort att i Rosengård bor alldeles vanliga människor med alldeles vanliga drömmar. Vi måste utgå ifrån att de boende i Rosengård, precis som människor överallt annars, vill vara med och skapa trygghet och en bra uppväxtmiljö för sina barn. Det ställer krav på ett ökat engagemang. Samtidigt som lokala myndigheter och deras företrädare måste ta sitt ansvar för att föra en bättre dialog med människorna i Rosengård och skapa varaktiga förtroenden är det dags att vi börjar förvänta oss av dem som bor där att de kan och vill bidra aktivt till att skapa ett bättre och tryggare Rosengård.

Parallellt med den mycket positiva gemenskap med sina grannar och landsmän som många av Rosengårdsborna känner finns en risk att man håller de som begår brott om ryggen eller vänder bort blicken. Att göra det är absolut förödande. Föräldrar måste våga ställa högre krav på sina barn som börjar halka snett, och få samhällets stöd att göra det. Religiösa företrädare måste ta ställning och vara goda föredömen och föreningsledare och andra personer med inflytande och förtroende måste tydligt markera när brott begås. Så här kan det inte fortsätta, Rosengård kan bättre.

När man talar om problemen är det lätt att fastna i föreställningen om att inget går att göra och att det är lika bra att kasta in handduken med en gång. Eller också kan man göra som socialdemokraterna så ofta gör, satsa pengar till höger och vänster till liten nytta och med få krav på resultat. Ofta verkar det ske enligt det engelska uttrycket ”look busy, do nothing”. Jag tycker inte att man ska ge upp. Men jag vill inte heller se den slapphänthet som socialdemokraterna hittills visat. Alla parter måste ta sitt ansvar men framförallt måste de som bor i Rosengård ta större ansvar för sin stadsdel. Stora och viktiga förändringar kan inte beslutas fram utan måste komma från människor själva.

Staffan Appelros (m)
Riksdagsledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intressant.se

May 23, 2009

Är det inte hög tid att avskaffa kassettskatten?

Visste du att du varje gång du köper en DVD-skiva för datalagring betalar en dold avgift på nästan fem kronor? Och att de pengar du betalar går till organisationer som företräder upphovsmän och skapande konstnärer? Avgiften är fast och gäller helt oavsett vad du tänkt använda skivan till. För de av oss som tycker att det är en bra idé att göra en säkerhetskopia av dokument på datorn eller spara familjens semesterbilder verkar det helt absurt att betala en avgift till en anonym upphovsman för något vi skapat helt själva. Men precis så går det faktiskt till.

Kassettskatten, eller kassettersättningen, går numera under benämningen privatkopierings-ersättning och omfattar många olika slags lagringsmedia, dock ej vanliga datorer vilket gör situationen ännu mer underlig. För många produkter är avgiften dessutom mycket hög. För en mp3-spelare ligger den på 3,50 kronor per GB och för andra produkter med inbyggt minne som exempelvis inspelningsbara digitalboxar hamnar avgiften på flera hundra kronor.

Kassettersättningen var problematisk redan när den infördes. I svensk upphovrättslagstiftning står det uttryckligen att man får kopiera lovligen tillgänliggjort material för privat bruk. Att avgiftsbelägga den rätten verkar i sammanhanget ytterst märkligt. Det finns ju heller ingen garanti för att de pengar som betalas i ersättning verkligen når den eller de personer vars verk sparats. De medlemsorganisationer som ingår i Copyswede, den aktör som administrerar privatkopieringsersättningen, är ju svenska organisationer. Vad händer om man spelar in en låt av Britney Spears som spelas i Sveriges Radio? För detta har man då betalat en avgift som Britney Spears aldrig lär se röken av.

Vid sidan av att privatkopieringsersättningen slår snett, inte är teknikneutral och dessutom till sin natur är ologisk och mest liknar en sorts förklädd kulturskatt är den principiellt förkastlig. Att betala extra för sin inspelningsbara DVD-skiva för att den skulle kunna användas för att spara upphovsrättskyddade verk är som att betala i förväg till brottsofferfonden när man köper en kniv för att man skulle kunna skada någon med den. Samtidigt är det stora summor vi talar om. Totalt under 2000-talet uppgår intäkterna till över en miljard kronor med kraftigt ökade belopp under de senaste åren.

Att ta betalt av människor för att de skulle kunna använda en produkt till att lagligen spara ett exemplar av ett skyddat verk som de redan betalat för, via exempelvis TV-licensen, är cyniskt. Att ta betalt för att de skulle kunna spara ett skyddat verk de kommit över genom exempelvis fildelning är direkt ohederligt. Det den ena handen förbjuder slår den andra mynt av. Alla vi som köper DVD-skivor för att spela in videofilm av familjens solsemester är förstås bara lurade.

Det är dags att privatkopieringsersättningen avskaffas och jag kommer att lägga en motion om detta i Riksdagen till hösten. Antalet motioner från enskilda riksdagsledamöter som klubbas igenom är som regel få men det är ett av många sätt att lyfta frågan.

***

Det PM som jag beställde från Riksdagens utredningstjänst, där jag bad dem titta närmare på hur "kassettskatten" ser ut idag, kan du läsa här.

För information om Copyswede och TV-licensen, se även Karl Sigfrids (m) inlägg på Expressens debattsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant.se

May 22, 2009

Fjärrvärmemonopolet

Inom kort kommer den medling att ske som jag begärt hos Fjärrvärmenämnden.
Jag hade en förhandling med E.on den 14 november 2008 och mottog E.on´s svar daterat den 2 december 2008. Jag ansökte därefter den 22 december 2008 medling hos Fjärrvärmenämnden.
I E.on´s brev från den 2 december står bl.a. att läsa som avslutning:
”Med beaktande av vad som sades på vårt möte och ovan anser vi härmed att förhandlingarna är avslutade. Har du ytterligare frågor i ärendet är du välkommen att höra av dig till mig. Se även informationen på sid. 3 om du önskar att driva ärendet vidare i enlighet med fjärrvärmelagen.”
Sen har följande hänt:
Jag får av Fjärrvärmenämnden en omedelbar bekräftelse på att de mottagit min ansökan om medling, daterad 23 dec. 2008.
Den 17 april 2009 får jag Fjärrvärmenämndens beslut om att bevilja medling. I dessa handlingar framgår följande:
E.on förelades av Fjärrvärmenämnden att senast den 16 februari 2009 inkomma med yttrande och angivande av skäl för prisvillkoren. Via telefonsamtal den 9 februari från E.on har de fått förlängt svarstiden till den 6 mars. En ytterligare förlängning medges efter nytt telefonsamtal från E.on den 24 februari, nu med svarstid senast den 31 mars.
Detta yttrande inkommer den 31 mars och innehåller bl.a. följande yttrande från E.on:
”Vid förhandlingstillfället ( 2008-11-14) fann E.on´s representanter att det inte fanns några skäl att fortsätta förhandlingen varmed E.on meddelade Staffan Appelros vid sittande bord att förhandlingen därmed var avslutad och Staffan Appelros meddelades vidare muntligen om rätten till medling och rätten att säga upp avtalet mm i enlighet med vad som också skriftligen översändes till Staffan Appelros enl. bilaga 3. En skriftlig bekräftelse på att förhandlingen avslutades den 2008-11-14 skickades sedan per post 2009-12-02, se bilaga 3.”

Här avser nog E.on det brev som sändes den 2 dec. 2008.
Vidare i E.on´s yttrande står bl.a. följande:

”E.on yrkar att Fjärrvärmenämnden avvisar Staffan Appelros ansökan om medling. Staffan Appelros inkom till Fjärrvärmenämnden med sin ansökan om medling 2008-12-22. Som framgår av ovanstående nämnda händelseförlopp avslutades förhandlingen mellan E.on och Staffan Appelros 2008-11-14.”
”Enl. 11 och 14 § fjärrvärmelagen framgår det att en ansökan om medling skall inkomma till Fjärrvärmenämnden senast 3 veckor från det att förhandlingen avslutades. Då förhandlingen avslutades 2008-11-14 har Staffan Appelros inkommit med sin ansökan för sent. Ansökan skall därför avvisas.”

Ett synnerligen fult försök från E.on´s sida. Nu lyckades detta inte och Fjärrvärmenämnden beslöt att min ansökan inkommit i rätt tid och har kallat till medling. Men detta är ett bra exempel på vad en monopolist anser sig kunna göra. Själv anser de tydligen att de kan tillåta sig att avvakta med sina egna yttranden, se deras upprepade begäranden av respit med att svara ovan.
Nu till vad de missat helt. Då mitt ärende ännu ej avgjorts så har de ingen rätt att påföra mig de högre priserna som vi förhandlar om. Trots detta har de gjort just detta. Den 16 april får jag följande brev från E.on. ”Vi har uppmärksammat att ni av misstag påförts det nya fjärrvärmepriset från och med den 1 januari 2009, innan ditt ärende avgjorts av Fjärrvärmenämnden. Vi beklagar detta och krediterar faktura xxxxxx (bifogas) med följande belopp xxxx kr.”
Vad händer då? Jag uppfattar i min godtrogenhet att man justerat min faktura så att den nu är rätt (till skillnad mot de jag fått tidigare under året). Icke så. När jag ser mitt kontoutdrag från banken ser jag att dubbel avgift betalts till E.on för den gällande månaden. Detta pga att jag betalar mina energifakturor via autogiro och sålunda har betalt dubbelt istället. Man fortsätter alltså att skicka ut felaktiga fakturor och dessutom extra sådana via post. Jag antas alltså själv kreditera det belopp som felaktigt påförts mig. Detta belopp har det inte lämnats någon redovisning för hur det beräknats. Det blir spännande att se hur det blir framöver. Jag kommer i vart fall att fortsätta att betala de fakturor som sänds till mig. Jag vill inte plötsligt få värmen avstängd eller få några betalningsanmärkningar då det antagligen förutsätts att den enskilde medborgaren skall vara ofelbar gentemot det stora bolaget. Med tanke på E.on´s försök beskrivet ovan om att försöka få min ansökan avvisad vill jag inte utsätta mig för några felaktigheter som kan tala emot mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se