Oct 28, 2009

"Tog strid mot höga fjärrvärmeräkningar"

Med anledning av min medling med E.ON om fjärrvärmepriset intervjuades jag i Skånska Dagbladet i september. Intervjun publicerades på webben den 23/9 och fanns med i den tryckta upplagan dagen därpå. Här nedan finner du min egen bakgrund till vad som hände och vad jag och E.ON kom överens om. Se även mitt ytterligare artikel i Svensk Geoenergi och mitt debattinlägg från hösten 2008.

ooOoo

Kan även den enskilda konsumenten förmå att rubba en av landets verkliga jättar på energiområdet? Det återstår att se efter min nyss genomförda medling med E.ON om fjärrvärmepriset. Håller de vad de faktiskt lovat kan det innebära stora förbättringar för alla deras kunder och det ska bli intressant att se hur läget utvecklas.

Ett tidigare möte, den så kallade förhandlingen, hölls mellan mig och E.ON i höstas och slutade i oenighet på flera punkter. Det jag protesterade mot var dels den senaste höjningen av fjärrvärmepriset men framförallt sättet på vilket denna och de senaste årens höjningar skett. Informationen kring vilken del av priset som höjts – den fasta respektive den rörliga avgiften, har varit dåligt och underlaget för prissättningen likaså. E.ON använder sig av modell med alternativprissättning, man sneglar alltså på vad kostnaderna är för uppvärmning med bergvärme, pellets, olja eller el och sätter priset därefter, helt utan hänsyn till den faktiska produktionskostnaden. Den nuvarande modellen har använts sedan 2004 och min kritik har bestått i att E.ON väljer att lägga på 200% på priset på den värme som levereras från kommunens avfallsförbränningsföretag SYSAV. Samtidigt har den fasta kostnaden höjts med runt 8 % per år vilket innebär att den fasta kostnaden procentuellt sett ökar mer än den rörliga vilket gör det svårare och mindre intressant för konsumenten att minska energianvändningen för att spara pengar.

I mitten av juni mötte jag slutligen Fjärrvärmenämnden och E.ON för medling i det ärende jag drivit om fjärrvärmepriset i Malmö. När det gäller informationen till konsumenterna var E.ON mycket lyhörda för mina argument och lovade att redan i höst lämna en mer fullödig information, så att vi ser exakt hur priserna ändras. Den viktiga frågan om prissättningsmodellen var man däremot mindre angelägen att ändra. Då Fjärrvärmenämndens experter instämde i mina synpunkter blev dock E.ON även på denna punkt medgörliga och lovade att se över denna. Man inser nog att även den som har monopol bör agera på ett sätt som medborgare förstår och accepterar. Då E.ON på dessa två viktiga punkter lovade att genomföra förändringar förklarades medlingen avslutad och man konstaterade att parterna kommit överens.

Det skall nu bli spännande att följa E.ONs arbete mot större öppenhet och som man själv uttryckte det: ”att vinna tillbaka förtroendet”. Jag önskar verkligen E.ON lycka till med detta, till förmån för samtliga kunder. En stad med låga värmekostnader i bostäder och lokaler, där produktionskostnaden som i Malmö verkligen möjliggör detta, betyder mycket för stadens attraktionskraft och för de boendes villkor.

Intressant.se

Oct 14, 2009

Mina motioner 2009/2010

Följande riksdagsmotioner väckte jag under årets motionsperiod:

Privatkopieringsersättningen (2009/10:N372)
Här uppmanar jag regeringen att se över den gamla s.k. kassettskatten som alltid varit tveksam men som i och med teknikutvecklingen och IPRED helt spelat ut sin roll.

Sydostlänken (2009/10:T404)
Den här motionen väckte jag tillsammans med Gustav Nilsson (m) från Blekinge. Vi vill båda se en utbyggnad av Sydostlänken. 12 km järnväg behöver byggas för att ge västra Blekinge och angränsande delar av Skåne och Småland ett lyft.

Produktreglering av snus (2009/10:MJ355)
En bättre reglering av snuset med ordentlig deklaration av innehållet och marknadsföringen skulle inte bara vara ett lyft för folkhälsan utan även ge snuset möjligheter i resten av EU där synen på muntobak influeras av farligare varianter än det svenska snuset.

Finansiering av tunga fordons belastning på skånsk infrastruktur (2009/10:Sk452)
Skånska vägar belastas hårt av tung vägtrafik på genomfart från runtom i Europa. Det är ett perspektiv som måste beaktas vid nationella infrastruktursatsningar.

Ändringar i reglerna för beskattning av grön småskalig elenergi (2009/10:Sk376)
Uttagsbeskattningen på andelsägande i vindkraftskooperativ är ett hinder för en fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige. En regeländring på området är något jag jobbat för länge och så även med den här motionen.

Nordpool och marknadspriset på el (2009/10:N305)
En motion som delvis är kopplad till den som nämns ovan. Jag menar att vi måste ha en mer modern bedömning av vad som utgör marknadspriset på el när alternativen för elproduktion blir fler och deras förutsättningar sinsemellan är så olika.

Nya regler för försäljning av el från mindre produktion (2009/10:N304)
I Sverige idag riskerar man att gå back på att sälja sitt överskott på småskaligt producerad miljövänlig el. Så ska det inte behöva vara. Tekniken med elmätare som går baklänges finns redan men behöver implementeras, tillsammans med nya, vettiga regler!

Rosengård (2009/10:A331)
Skriven av undertecknad med stöd av övriga moderata ledamöter från Skåne. Vi vill att situationen i Rosengård och andra utanförskapsområden får en högre prioritet på den nationella agendan.

Intressant.se