May 22, 2009

Fjärrvärmemonopolet

Inom kort kommer den medling att ske som jag begärt hos Fjärrvärmenämnden.
Jag hade en förhandling med E.on den 14 november 2008 och mottog E.on´s svar daterat den 2 december 2008. Jag ansökte därefter den 22 december 2008 medling hos Fjärrvärmenämnden.
I E.on´s brev från den 2 december står bl.a. att läsa som avslutning:
”Med beaktande av vad som sades på vårt möte och ovan anser vi härmed att förhandlingarna är avslutade. Har du ytterligare frågor i ärendet är du välkommen att höra av dig till mig. Se även informationen på sid. 3 om du önskar att driva ärendet vidare i enlighet med fjärrvärmelagen.”
Sen har följande hänt:
Jag får av Fjärrvärmenämnden en omedelbar bekräftelse på att de mottagit min ansökan om medling, daterad 23 dec. 2008.
Den 17 april 2009 får jag Fjärrvärmenämndens beslut om att bevilja medling. I dessa handlingar framgår följande:
E.on förelades av Fjärrvärmenämnden att senast den 16 februari 2009 inkomma med yttrande och angivande av skäl för prisvillkoren. Via telefonsamtal den 9 februari från E.on har de fått förlängt svarstiden till den 6 mars. En ytterligare förlängning medges efter nytt telefonsamtal från E.on den 24 februari, nu med svarstid senast den 31 mars.
Detta yttrande inkommer den 31 mars och innehåller bl.a. följande yttrande från E.on:
”Vid förhandlingstillfället ( 2008-11-14) fann E.on´s representanter att det inte fanns några skäl att fortsätta förhandlingen varmed E.on meddelade Staffan Appelros vid sittande bord att förhandlingen därmed var avslutad och Staffan Appelros meddelades vidare muntligen om rätten till medling och rätten att säga upp avtalet mm i enlighet med vad som också skriftligen översändes till Staffan Appelros enl. bilaga 3. En skriftlig bekräftelse på att förhandlingen avslutades den 2008-11-14 skickades sedan per post 2009-12-02, se bilaga 3.”

Här avser nog E.on det brev som sändes den 2 dec. 2008.
Vidare i E.on´s yttrande står bl.a. följande:

”E.on yrkar att Fjärrvärmenämnden avvisar Staffan Appelros ansökan om medling. Staffan Appelros inkom till Fjärrvärmenämnden med sin ansökan om medling 2008-12-22. Som framgår av ovanstående nämnda händelseförlopp avslutades förhandlingen mellan E.on och Staffan Appelros 2008-11-14.”
”Enl. 11 och 14 § fjärrvärmelagen framgår det att en ansökan om medling skall inkomma till Fjärrvärmenämnden senast 3 veckor från det att förhandlingen avslutades. Då förhandlingen avslutades 2008-11-14 har Staffan Appelros inkommit med sin ansökan för sent. Ansökan skall därför avvisas.”

Ett synnerligen fult försök från E.on´s sida. Nu lyckades detta inte och Fjärrvärmenämnden beslöt att min ansökan inkommit i rätt tid och har kallat till medling. Men detta är ett bra exempel på vad en monopolist anser sig kunna göra. Själv anser de tydligen att de kan tillåta sig att avvakta med sina egna yttranden, se deras upprepade begäranden av respit med att svara ovan.
Nu till vad de missat helt. Då mitt ärende ännu ej avgjorts så har de ingen rätt att påföra mig de högre priserna som vi förhandlar om. Trots detta har de gjort just detta. Den 16 april får jag följande brev från E.on. ”Vi har uppmärksammat att ni av misstag påförts det nya fjärrvärmepriset från och med den 1 januari 2009, innan ditt ärende avgjorts av Fjärrvärmenämnden. Vi beklagar detta och krediterar faktura xxxxxx (bifogas) med följande belopp xxxx kr.”
Vad händer då? Jag uppfattar i min godtrogenhet att man justerat min faktura så att den nu är rätt (till skillnad mot de jag fått tidigare under året). Icke så. När jag ser mitt kontoutdrag från banken ser jag att dubbel avgift betalts till E.on för den gällande månaden. Detta pga att jag betalar mina energifakturor via autogiro och sålunda har betalt dubbelt istället. Man fortsätter alltså att skicka ut felaktiga fakturor och dessutom extra sådana via post. Jag antas alltså själv kreditera det belopp som felaktigt påförts mig. Detta belopp har det inte lämnats någon redovisning för hur det beräknats. Det blir spännande att se hur det blir framöver. Jag kommer i vart fall att fortsätta att betala de fakturor som sänds till mig. Jag vill inte plötsligt få värmen avstängd eller få några betalningsanmärkningar då det antagligen förutsätts att den enskilde medborgaren skall vara ofelbar gentemot det stora bolaget. Med tanke på E.on´s försök beskrivet ovan om att försöka få min ansökan avvisad vill jag inte utsätta mig för några felaktigheter som kan tala emot mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se

No comments:

Post a Comment