Jun 27, 2007

Sillabanans överlevnad

För en tid sedan kunde vi läsa om de styrandes planer för Sillabanan. Socialdemokraterna vill köpa banans mark från Heidelberg cement, som äger Sillabanan idag, och röja banan från spår för att anlägga en cykelbana. Tyvärr har majoriteten inte insett att sydvästra Malmö befinner sig i en expansiv fas och att kollektivtrafiken behöver stärkas, inte utraderas. Skulle socialdemokraterna se verkligheten skulle de förstå att deras planer för Sillabanan är ett hot mot den positiva utvecklingen i sydvästra Malmö.

Malmö är unikt i det avseendet att man redan har en anlagd spårbunden förbindelse från Centralen genom Limhamn ända ner till Kalkbrottet. Denna har under lång tid inte varit aktuell för persontrafik då den mestadels passerar genom relativt obefolkade områden. Detta faktum håller på att ändras radikalt.

På sin väg från Centralen passerar spåret Universitetsholmen i Västra Hamnen, parallellt med den i snar framtid till bostadsgata omvandlade Citadellsvägen, nära Kockums Fritid och de bostäder och kontor som nu planeras byggas i detta område. På väg söderut till Limhamn passerar spåret det välbesökta ”Ribban”. I Limhamn passerar spåret det planerade stora utbyggnadsområdet kv. Glasbruket nära Ön med sina ytterligare bostadsutbyggnader. Sedan går det genom västra Limhamn, nära Sibbarp upp till Annetorpsgården vid kalkbrottet där ytterligare bostadsutbyggnad kommer att ske. Med andra ord: Sydvästra Malmö växer och behöver en väl fungerande kollektivtrafik.

Argumentet från majoriteten för att spårvagnar inte skulle vara intressant på Sillabanan är att det inte finns ett underlag för kollektivtrafik under hela året. Detta är ett hån mot invånarna som faktiskt är bosatta i sydvästra Malmö. Så kan det bli med styrande som endast besöker sydvästra Malmö sommartid för att bada. För att Malmö inte ska stagnera måste socialdemokraterna våga satsa på nya lösningar. Alla invånare bör ha tillgång till vettig kollektivtrafik. Utred förutsättningarna för spårvagnstrafik istället för att riva banan!

Staffan Appelros (m)

No comments:

Post a Comment