Oct 1, 2008

Motioner om elmarknad

I samband med allmänna motionsperioden har jag lagt fyra motioner som rör elmarknaden. De sammanfattas mycket kort nedan. Länkar till samtliga av mina motioner finns även under rubriken Politik i menyn.

1) Gör det möjligt för grannar att dela på en gemensam elproduktionsanläggning via elnätet. Lagen gör det idag inte möjligt för flera familjer eller alla i en by att exempelvis starta ett gemensamt vindkraftverk eller annan energianläggning. LÄNK

2) Ändra regelverket så att privat elproduktion underlättas istället för att som idag försvåras av att nya anslutningar till elnätet godkänns av elnätsägarna själva. Dessa beslut bör istället fattas av en oberoende myndighet. LÄNK

3) Regeringen bör se över möjligheten att ta bort momsen på små elproduktionsanläggningar som exempelvis små vindkraftverk, solfångare och mindre kraftvärmeverk med flera. LÄNK

4) Regeringen bör se över möjligheten att införa ett system med feed in-tariffer liknande det i exempelvis Tyskland. Ett sådant system skulle göra investeringar i mindre elproduktionsanläggningar mycket säkrare och skapa goda incitament för satsningar på förnyelsebar energi. LÄNK

No comments:

Post a Comment